RR Consulting Ltd.

Ликвидация на фирма.

Ликвидация на фирма от всякакъв тип. Извършване на нужните процеси за законосъобразно закриване на фирмата Ви. 

Какво включва извършването на ликвидация на фирма ?

Outsourcing

Ликвидация на фирма

Информираме Ви за предстоящия процес.

Ликвидацията е “последен етап от съществуването” на едно търговско дружество (ТД). До нея се стига, когато то е преустановило търговската си дейност – производството е спряло, не се приемат нови поръчки, не се участва активно на пазара. 

Това е една от най-често срещаните процедури по закриване на бизнес, когато той не е потръгнал или съществуват противоречия между съдружниците, както и когато те или едноличният собственик на капитала не желаят продължаване на търговската дейност поради финансови или организационни причини.

Важно е да знаете, че от началото на процедурата до приключването й може да изминат повече от 8-9 месеца. Минималният срок по принцип е 6 месеца. Той се определя от назначаващия ликвидатор и при необходимост може да се удължи.

Ликвидация на фирма

Етап №1 – Започване на процедурата
 1. Изпращането на уведомление по чл.77 от ДОПК до съответната дирекция на НАП по адрес на регистрация на дружеството.
 2. Дерегистрация по ЗДДС, ако е нужно.
 3. Заявление за вписване на самото прекратяване на търговската дейност на компанията и началото на процедурата по нейната ликвидация с пакета необходими документи:
 • решение на Общото събрание на дружеството (респективно на едноличния собственик на капитала), в което са гласувани решения за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация, избор и назначаване на ликвидатор, определяне срока на ликвидация;
 • нотариално заверено съгласие и образец от подпис на ликвидатора;
 • удостоверение от НАП за уведомяване по чл. 77 ДОПК;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ.
 • допълнителни документи в зависимост от ситуацията.
 1. Едновременно с вписване на прекратяването на дейността и началото на ликвидацията, ликвидаторът или неговият пълномощник обявяват в ТР по партида на дружеството покана до неговите кредитори. Това става с подаване на заявление до ТР. Към него се прилага самата покана до кредиторите, както и редица декларации по образец.
How to Do Payroll And Avoid Mistakes

В процеса на ликвидация

Трябва да се извършат определени действия, вменени на ликвидатора.
Целта е да се:

 • довършат текущите сделки – изпълнение на поети задачи и задължения, събиране на дължими вземания;
 • съберат вземания с извъндоговорен произход (например невнесени вноски от съдружниците/акционерите);
 • изплатят изискуеми частно и публичноправни задължения към кредитори (например неизплатени данъци и такси към държавата и общините);
 • осребри остатъка от имуществото на дружеството – разпродава се всичко, което то притежава, като имоти, МПС, готова продукция;
 • разпредели между съдружниците каквото е останало от имуществото в пари след издължаването на кредиторите;
 • заличи дружеството от Търговския регистър, с което производството се прекратява и ТД престава да съществува.

Ликвидация на фирма

Етап №2 – Заличаване на дружеството

Последната стъпка от процедурата е заличаване на дружеството. Това става чрез подаване на ново заявление до ТР заедно със следните документи:

 

 • баланс към датата на приключване на ликвидацията;
 • годишен отчет на ликвидатора;
 • пояснителен доклад към съответния начален баланс и отчета;
 • решение на дружеството за приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията, отчет и доклад, вкл. решение за освобождаването на ликвидатора от отговорност и разпределяне на имуществото;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • документите, с които са били уведомени за ликвидацията известните кредитори (писма с обратна разписка, нотариални покани).
Introducing Principles to Financial Accounting

Защо да изберете нас ?

Нашата счетоводна къща работи чрез богат набор от успешни счетоводни техники. Съобразяваме се със законовите промени и промени в сроковете за текущата година.

Работа с Excel

Движим всички процеси по оптимизирани начини с помощта на софтуери.

Готови бланки

Подготвяме готови бланки за по-експедитивна работа с документи.

Дерегистрация по ЗДДС

За фирми които искат да извършат ликвидация и са регистрирани по ЗДДС.

Успешно ликвидиране

Помагаме за завършване на ликвидацията по законосъобразен начин.

Ликвидация на фирма
ЦЕНА

Извършваме коректно дадената услуга, без скрити такси и прекомерни надценки.

Цена от

В зависимост от спецификите в конкретния случай.

Консултирайте се с нас!

Още счетоводни услуги:

Годишно счетоводно приключване

Всички процеси по приключване на годината.

Онлайн счетоводство

Счетоводство на онлайн магазин или фрийленс услуги.

Регистрация на фирма

Искате да създадете фирма? Нека помогнем!