RR Consulting Ltd.

Годишно счетоводно приключване.

Извършване както на задължителни процеси, така и на анализи на резултатите от изминалата финансова и календарна година и начертаване бъдещите планове за развитие. 

Какво включва услугата ни за годишно счетоводно приключване ?

Годишно счетоводно приключване

Цялостен преглед на счетоводната документация.

Годишното счетоводно приключване е завършващият етап от счетоводния процес за отчетния период.

То представлява задълбочен преглед – отчет на цялостната дейност на предприятието за съответната година, който носи данни и информация за последните 12 месеца, показва резултати, основа е за плануването на бъдещите бизнес стъпки и решения. 

Извършва се в условията на принципите за счетоводно отчитане и за съставяне на финансовия отчет, а именно:

 • Предпазливост
 • Съпоставимост на приходите и разходите
 • Запазване на прилаганата счетоводна политика
 • Документална обоснованост

Предимства на RR Consulting Ltd.

Нашата счетоводна къща работи чрез богат набор от успешни счетоводни техники. Съобразяваме се със законовите промени и промени в сроковете за текущата година.

Работа

Работим с бързи темпове и успяваме да осчетоводим всички клиенти на време.

Консултиране

Компетентни сме в широкия спектър на счетоводните услуги.

Пълен отчет

Отчет на цялата дейност на предприятието за съответната година.

Систематизация

Класифициране на Вашата счетоводна документация от минали периоди.

Годишно счетоводно приключване
ЦЕНА

Цената на тази услуга зависи от документооборота.

 • До 50 документа – от 240 лв.
 • От 51 до 100 док. – от 240340 лв.
 • От 101 до 200 док. – от 360 – 470 лв. – индивидуална цена по договаряне*
 • Над 201 док. – индивидуална цена по договаряне*

План ‘Годишно счетоводно обслужване’ /ЕООД, ООД, ЕТ/

 • Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието за нуждите на годишното счетоводно приключване.
 • Проверка и приключване на разходните и приходните сметки, касови и банкови операции.

 • Установяване на размера на печалбата/загубата за отчетната година.

 • Установяване оборотите и салдата по сметките и съставяне на предварителна оборотна ведомост.
 • Съставяне на предварителен отчет за приходите и разходите за отчетната година (към 31 декември).

 • Изготвяне на Годишната данъчна декларация за данъчно облагане на печалбата и за други вноски от печалбата, преобразуване на финансовия резултат и установяване размера на данъците.

 • Установяване на постоянни и временни положителни и отрицателни данъчни разлики.

 • Осчетоводяване на разликите за довнасяне на данък върху печалбата и на другите вноски от печалбата.

 • Съставяне на окончателна оборотна ведомост.

 • Съставяне на окончателен отчет на приходите и разходите.

 • Съставяне на счетоводен баланс за отчетната година.

 • Съставяне на отчет за паричния поток.

 • Съставяне на отчет за собствения капитал.

 • Съставяне на приложение към годишния финансов отчет.

 • Изготвяне на отчет за дейността.

 • Проверка, заверка, приемане и публикуване на годишния финансов отчет.

План ‘Физически лица’/ ЕТ на патент, ФЛ упражняващи свободна професия/

 • Установяване размера на приходите за финансовата година.

 • Установяване на нормативно признатите разходи.

 • Установяване размера на декларираните и внесени през годината данъци върху дохода.

 • Установяване размера на осигурителния доход и осигурителните вноски за годината на отчитане.

 • Попълване и подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за установяване на окончателния размер на дължимите данък и осигурителни вноски.

 • Изготвяне и подаване на годишна Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски”.

Консултирайте се с нас!

Още счетоводни услуги:

Счетоводство на фирма по ЗДДС

Пълно счетоводно обслужване на фирми, които имат рег. по ЗДДС.

Счетоводство на фирма БЕЗ регистрация по ЗДДС

За фирми и предприятия които нямат рег. по ЗДДС.

ТРЗ – Управление на заплати

Правилно разпределение на паричните потоци за заплати.